ОЗОНАТОР ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ

787.50лв.

ОЗОНАТОР ЗА ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ И ДРУГИ ХРАНИ: TIENS FRUIT & VEGETABLE CLEANER

Огромният прогрес на цивилизацията е задоволил много от материалните ни нужди, но редом с това е донесъл и множество опасности за здравето. Храните, които приемаме ежедневно - плодове, зеленчуци, ориз, месо, риба - съдържат пестициди, изкуствени торове, хормони и други опасни за здравето вещества. Незабележими в ежедневието, натрупването им причинява отслабване на организма, а вредният ефект може дори да се предаде на следващото поколение. Мирисът на формалдехид в наскоро боядисания ни дом, бактериите по приборите за хранене, бибероните, играчките, дрехите и бельото -всички те крият опасности за нашето здраве. Въпросът е, какво можем да направим?

Озонът (Оз) е мощен природен окислители бактерицид. Той убива бактериите, вирусите и микроорганизмите чрез окисляване, което разрушава мембранната им обвивка.Разтворен във вода, озонът е дори по-мощен. Обработените с озон вода, хранителни продукти и кухненски прибори са идеално почистени от вредни организми.

Защита за здравословен живот

Озонаторът на ТIENS, ТIENS Fruit & Vegetable Сleaner,

* той е високотехнологичен продукт с уникална формула за избягване на електромагнитната интерференция, постигайки стабилност на уреда и по-висока   eфективност (отделя по-голямо количество озон);

* ефективно спира развитието на бактерии, изчиства въздуха в дома и офиса;

* разгражда пестицидите в плодовете и зеленчуците, разгражда хормоните в месото и рибата, убива бактериите, избелва и премахва упоритите петна, запазва храната прясна, пречиства питейната вода и др., осигурявайки ви здравословен живот;

* е полезен продукт с разнообразни приложения в модерния дом и офис.

Функции и употреба     

=Разгражда пестицидите в плодовете и зеленчуците. Разгражда хормоните в месото, рибата и морските храни

=Убива бактериите и запазва храната дълго свежа

=Дезинфекцира прибори за хранене, биберони, кърпи и дрехи

=Укрепва организмаи по този начин е полезен за здравето и кожата

=Пречиства на въздуха

= Премахва неприятните миризми в хладилника.

= Дезинфекцира аквариума, увеличава съдържанието на кислород и запазва рибките здрави.

Озонатор за Плодове и Зеленчуци

TIENS Fruit& VegetableСleaner

Преди да използвате уреда моля, прочетете внимателно инструкцията и я запазете за справка.

ВЪВЕДЕНИЕ

Съчетавайки постиженията на микробиологията, електрониката и техниката, Озонаторът за Плодове и Зеленчуци на TIENS -TIENS Fruit & /еgetable Cleaner, е успешно приложение на уникалните свойства на озона (Оз) в модерното ни ежедневие. Дезинфекция, пречистване и освежаване; разграждане на пестицидите в плодовете и зеленчуците - с тези си функции озонаторът на ТIENS ефективно разрешава обичайните проблеми с лошото качество на въздуха и бактериите в домовете и офисите ни. TIENS -TIENS Fruit & /еgetable Cleaner, е необходимо средство за подобряване качествотo на живот на модерното семейство и на работната среда в съвременния офис.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

■ Не опитвайте да ремонтирате уреда сами.

■ За да се предпазите от падащи мълнии, не използвайте уреда по време на гръмотевични бури.

■ Преди почистване на уреда изключете захранващия кабел от електрическата мрежа.

■Не почиствайте уреда с почистващи препарати и леснозапалими течности.

■ Дръжте уреда далеч от радиатори и други източници на топлина.

■ Когато не ползвате уреда, изключвайте захранващия кабел от електрическата мрежа.

■ Не издърпвайте щепсела от контакта, като го хващате за кабела. Не пипайте щепсела с мокри ръце.

■ При повреда на захранващия кабел, смяната му трябва да се извърши от квалифициран техник, с цел гарантиране на безопасността.

ЧАСТИ И ФУНКЦИИ

1. Изходен отвор за озона

2.Дисплей за времето

3.Сигнална лампичка за работен режим (Work)

4.Сигнална лампичка за включено електрозахранване (Power)

5. Превключвател на електрозахранването

6. Бутон Включване/Изключване (ОN//ОFF)

7.8. Бутони за настройка на времето / продължителността на работния цикъл ((-), (+))

•          Функции

■ Дисплей за времето: Показва зададеното работно време - в диапазона от 0 до 40 минути.

■Сигнална лампичка за включено електрозахранване (Роwer): Свети в червено, когато е включен превключвателят на електрозахранването.

■Сигнална лампичка за работен режим (Work) Свети в зелено, когато е включен превключвателят на електрозахранването.

■Бутони за настройка на работното време ((+), (-)): Задайте желаното работно време чрезбутоните (+) или (-) за увеличаване, съответно намаляване на стойността. Задръжте съответния бутон, за да достигнете по-бързо желаната стойност (в границите от 0 до 40 минути).

■Изходен отвор за озона: Изходящ обем на озона -150 мг/ч. + 20%

ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Подготовка

1. Когато уредът е включен (захранващият кабел е включен в контакта и превключвателят на електрозахранването е включен), дисплеят показва "0.0." и уредът е в режим на готовност.

2. В зависимост от големината на съда изберете подходящия камък за озониране (уредът има два камъка). Пъхнете единия край на гумения маркуч в камъка, а другия - в изходния отвор за озон, отстрани на уреда. Поставете озониращия камък на дъното на съда с вода.

Включване и работа

Задайте работното време чрез бутони (+) или (-), в диапазона от 0 до 40 минути. Когато приключите с настройката, натиснете бутон Включване/Изключване (ОN/ОFF), за да включите уреда в работен режим. Ако се налага да спрете уреда в процеса на работа, натиснете отново бутон Включване/Изключване (ОN//ОFF).

Внимание    

1. Не се притеснявайте, ако усетите лек мирис на озон по време на работа на уреда. В малки количества изтеклият озон пречиства въздуха, без да вреди на човешкия организъм.

2. Уредът трябва да е поставен по-високо от повърхността на водата в съда, за да се избегне навлизането на вода обратно в уреда и повредата му вследствие на това Уверете се, че отворът за въздух не е запушен.

3. Озонът е мощен катализатор на горенето, 2 до 3 пъти по-силен от кислорода. Затова уредът не бива да се използва в близост до горящ огън, нито да се почиства с леснозапалими течности и химикали.

Озониращият камък, поставен в съд с вода, може да се използва за пречистване на различни храни. Използвайте стъклени, порцеланови или пластмасови съдове. Не използвайте съдове от мед, желязо или алуминий.

5. Когато използвате уреда за пречистване на въздуха, затворете плътно всички врати и прозорци и се уверете че в помещението няма никой.

6. Озонът е нестабилен. Високите температури и високата влажност ускоряват разпадането му. Затова, когато озонирате вода, температурата й не бива да надвишава 60°С и уредът трябва да е поставен на сухо място и по-високо водната повърхността.

7. Дали уредът е изправен и работи нормално можете да определите по мириса на озон.

Другият метод е - капнете капка синьо (не черно) мастило в чаша вода и потопете озониращия камък в чашата за 4 минути. Избледняването на синия цвят на мастилото е признак, че уредът работи нормално. В противен случай уредът е неизправен и трябва да се ремонтира.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Разграждане на пестицидите в плодовете и зеленчуците, дезинфекция, запазване на продуктите свежи

Включете уреда и сложете плодовете и зеленчуците (не повече от 5 кг) в подходящия съд. Сложете озониращия камък на дъното на съда и напълнете с вода. След 3-10 минути работа уредът окислява и разгражда пестицидите в плодовете и зеленчуците. Чрез този метод плодовете и зеленчуците се пречистват без обработка при високи температури, с което се запазват витамините и хранителната им стойност.

1. Дезинфекция и освежаване на месо

Включете уреда и сложете месото (не повече от 5 кг) в подходящия съд. Сложете озониращия. камък на дъното на съда и напълнете с вода. След 10-20 минути работа уредът ефективно унищожава бактериите в месото и го запазва свежо за по-дълго време.

2. Дезинфекция и почистване на чинии, биберони, кърпи, дрехи и др.

Поставете предметите за почистване и озониращия камък на дъното на съда и напълнете с вода. Добавете капка перилен препарат или препарат за миене. След 10-20 минути работа на уреда всичко ще изглежда като ново.

3. Дезинфекция на кожата

Мийте ръцете и краката си с озонирана вода. Ако части от тялото ви са засегнати от гъбични инфекции, измиването им с озонирана вода ще даде добри резултати.

4. Пречистване на въздуха в помещенията

Затворете плътно всички врати и прозорци и оставете уреда да работи 30 минути (като се уверите, че през това време в помещението няма никой). Влизането на хора в помещението е позволено 15 минути след като уредът е завършил работния си цикъл.

5. Дезинфекция на аквариуми, увеличаване на кислородното съдържание

Потопете озониращия камък в аквариума. Озоновите молекули освобождават във водата чист кислород, който унищожава бактериите, окислява и разгражда замърсяванията и предпазва храната за рибки от гниене. Повтаряйки процедурата по 5 минути на ден, ще унищожите паразитите и бактериите по кожата на рибките и ще ги запазите здрави.

ПОДРЪЖКА

Съхранение на уреда: Моля, не поставяйте върху уреда тежки предмети. Поддържайте

уреда чист. Преди употреба: Уверете се, че частите на уреда са здраво свързани помежду си.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование на уреда                                           

Fruit& VegetableСleaner

Модел

ТR-YCA

Номинално захранване

АС110v  / АС220v

Номинална мощност

15w

Честота, номинална

50~60Нz/ 50Нz

Максимална продължителност на работния цикъл

40 минути

Изходящ обем на озон

150 мг/ч. + 20%

Живот на маркуча

над 10 000 часа

Забележка: Уредът се включва само към променлив ток с напрежение, указано върху типовата табелка на уреда.

AКСЕСОАРИ И ДОКУМЕНТАЦИЯ

1. Два озониращи камъка (един сферичен и един цилиндричен)

2. Два гумени маркуча за въздух

3. Една инструкция за експлоатация (с приложена една гаранционна карта)

4. Едно копие от Сертификата за качество

Забележка: Гумените маркучи и озониращите камъни са консуматив и се износват с времето. Моля сменяйте ги, когато стане необходимо


Добави към количката:

  • Модел: D12
  • Произведено от: TIENS - ТЯНШИ


Този продукт е добавен към нашия каталог Monday 07 September, 2009.

WARNING: An Error occurred, please refresh the page and try again.